Bảng công nhật
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc

# Tên gọi {{getCalendar(startdate,enddate).title}}
{{day|date:'EEE'}}
{{$index+1}} {{emp.name}} Ngày {{day|date:'dd'}}
Công {{emp.output[$index].status}} {{emp.output[$index].ungtien/1000|lamtronso|number:0}}k {{emp.output[$index].ungcong}}
T.Ca {{emp.output[$index].tangca}}
C.tr {{emp.output[$index].ctr}}
Ứng